تبلیغات شما

آموزش قلاب بافی و بافت سارافون

بانوکده

 

آموزش قلاب بافی و بافت سارافون

 

وسایل مورد نیاز بافت سارافون :

وسایل مورد نیاز :

 1) نخ ابریشم شماره 9

2) قلاب استیل شماره 4 یا 5

 3) پولک به اندازه لازم

 

مدل بافت زنجیر و پایه کوتاه- بافت لوزی

طریقه بافت سارافون پولک دار ( قلاب بافی) یقه هفت

 ابتدا دور کمر را اندازه گرفته، سایز به دست آمده را تقسیم بر 2 می‌کنیم یعنی فرضاً اگر دور کمر ما 80 سانت باشد ( 40= 2 ÷80 ) 40 انـدازه نصف کمـر مـا است.دوباره ( 20= 2 ÷40 ) 20 انـدازه   تـکه جـلو یعنی نصف تکه جـلو مـی‌باشد.  پشت سارافون یک تـکه، جلو سارافون 2 تکه بافته می‌شود.

 

 بافت یک قسمت جلو سارافون :

 به اندازه 20 سانت زنجیر می‌بافیم.

 رج 1- بافت را با 4 دانه زنجیر شروع کرده و در چهارمین دانه زنجیر بافته شده با پایه کـوتاه وصل می‌کنیم، دوباره 4 زنجیر و در چهارمین دانه زنجیر وصل می‌کنیم. این کار را تا آخر بافت ادامه می‌دهیم.

 رج 2- بافت را بر می گردانیم، برای شروع 6 دانه زنجیر بافته و در وسط اولین حلقه بـا پایه کوتاه وصل می‌کنیم، یـک دانه پولک گرفته و در پشت کار در همان جایی که 6 دانه زنجیر را وصل کرده‌ایم توسط یک زنجیر وصل می‌کنیم، دوباره 4 زنجیر و در وسط حلقه بعدی با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره یک پولک در پشت کار وصل می‌کنیم و این بافت را تا آخر ادامه می‌دهیم و این را به خاطر داشته باشیم که فقط رج های جفت یعنی 2و4و6 ... پولک وصل می‌کنیم.رج های فرد، ساده و بدون پولک بافته می‌شوند. وصل پولک همیشه باید در پشت کار باشد. در اصل پشت کار ما بعد از اتمام روی لباس ما محسوب می‌شود.

رج3- برای شروع و رج برگشت 6 دانه زنجیر بافته و دوبـاره در وسط اولین حلقه با پایـه کوتاه وصل می‌کنیم، 4 زنجیر در سومین حلقه و تا آخر بافت به همین صورت ادامه می دهیم.

رج 4- تکرار رج 2 به همین صورت بافت را ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت ما از خط کمر به حلقه آستین برسد.

  * نکته : به این دلیل ما شروع دوسر بافت با 6 زنجیر ادامه می دهیم تا لبه بافت ما راست باشد اگر شروع بافت را با 6 زنجیر ادامه ندهیم کار ما تا به بالا برسد کج خواهد شد، پس شروع بافت را با 6 زنجیر و وسط کار با همان 4 زنجیر ادامه خواهیم داد. وقتی بلندی بافت ما به حلقه آستین رسید بافت را طبق مدل ادامه می‌دهیم تا برسیم به دوتا از حلقه های لوزی ما دو حلقه را نمی‌بافیم بافت را برمـی‌گردانیم و رج بعد را شروع می‌کنیم این دو تا حلقه گودی حلقه آستین ما خواهد بود.  رج بعد را که بافتیم باز یک حلقه لوزی را نمی‌بافیم و در داخل گودی حلقه آستین ما از سه حلقه تشکیل می‌شود. اول دو تا حلقه را نمی‌بافیم و رج بعد یک حلقه لوزی را نمی‌بافیم.

 وقتی کـه کـم کردن حلقه آستین یا گودی آستین بـه پایان رسید برای گودی یقـه از قسمت یقه یعنی جـلو بافت شروع به کم کردن می‌کنیم و هر بار یک رج در میان یکی از حلقه ها‌را نمی‌بافیم و این کار را آن قدر ادامه می‌دهیم تا برای سرشانه 11 حلقه لوزی باقی بماند. به این صورت تکه جلو بافت به پایان می رسد.  برای قسمت دوم جلو بافت به همان صورت ادامه پیدا می‌کند با این تفاوت که اگر گودی تکه اول از سمت چپ شروع و گودی یقه از سمت راست شروع شود تکه قسمت دوم گودی حلقه آستین از سمت راست کم می‌شود و گودی یقه از سمت چپ کم می شود وقتی دو تکه جلو به همین صورت به پایان رسید تکه پشت را شروع می‌کنیم.

 

طرز بافت تکه پشت :

 40 سانت زنجیر می‌بافیم و بافت را به همان صورتی که در قسمت جلو بافتیم ادامه می‌دهیم تا بلندی بافت به حلقه آستین یعنی برابر با تکه جلو برسد. بافت را ادامه می‌دهیم و دوتا از حلقه ها‌را نبافته کار را برمی‌گردانیم بافت را ادامه می دهیم تا باز به دوتا از حلقه ها‌برسیم و دوتا حلقه آن طرف بافت را هم نمی‌بافیم و بافت را برمی‌گردانیم تا به یکی از حلقه ها‌برسیم یکی از حلقه را هم نمی‌بافیم و کار را برمی‌گردانیم تا باز به حلقه آخر برسیم حلقه آخر را هم نمی‌بافیم و کار را برمی‌گردانیم در اصل در تکه پشت ما از هردو طرف برای حلقه آستین کم می‌کنیم.

 وقتی گودی حلقه آستین به پایان رسید بافت را از هر دو طرف به صورت صاف و بدون کم کردن هیچ حلقه‌ای ادامه می دهیم تا 5 سانت بماند که به حلقه آستین سرشانه قسمت جلو برسد. از یک سمت بافت، 11 حلقه جدا کرده و بافت را برمی گردانیم و فقط 11 حـلقه را می بافیم و صاف بدون هیچ کم کردنی 5 سانت می بافیم تا به سرشانه تکه جلو برسد. کار که به پایان رسید نخ را قطع می‌کنیم و از سمت دیگر کار 11 دانه حلقه جدا کرده و بافت را مانند قسمت دیگر کار ادامه می‌دهیم حلقه هایی که در وسط مانده اند را کاری نداریم این قسمت را هم 5 سانت می‌بافیم تا به سرشانه تکه جلو برسد. حلقه های نبافته وسط پشت در اصل گودی پشت گردن سارافون محسوب می‌شوند.

 تا این جا قسمت بالاتنه سارافون به پایان رسیده است و در اصل بافت ما به صورت یک جلیقه کوتاه است.

*بافت قسمت پایین سارافون به صورت کلوش بافته می‌شود.

 

بافت یک قسمت جلو :

 رج 1- از قسمت پایین تکه بافته شده جلو از یک گوشه که به سمت بیرون کار است نخ را وصل می‌کنیم 8 عدد زنجیر بافته و به دومین حلقه وصل می‌کنیم، 8 زنجیر را به چهارمین حلقه با پایه کوتاه وصل می‌کنیم و تا آخر بافت به همین صورت ادامه می‌دهیم باید توجه داشته باشیم که در این قسمت کار پولـک ها‌باید روی کـار باشد یعنی کـار را به رو بـرمـی‌گردانیم بعد 8 زنجیر را مـی بافیم فـقط وصـل پولک ها‌باید در پشت کار باشد.

 رج 2- برای رج برگشت 16 زنجیر می بافیم و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم، 8 دانه زنجیر بافته و به اولین حلقه در وسط وصل می‌کنیم یک پولک گرفته و طبق بافت تکه جلو از پشت کار با یک زنجیر وصل می‌کنیم دوباره 8 زنجیر با پایه کوتاه به وسط حلقه رج قبل وصل شود و یک پولک ،  زنجیر و یک پولک تا آخر بافت.

 رج3- برای شروع 16 زنجیر بافته و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم دوباره 8 زنجیر به وسط حلقه اول وصل شود، 8 زنجیر به حلقه دومی بدون پولک و تا آخر کار.

 نکته : در قسمت بالاتنه در هر دو سر کار ما 6 زنجیر و وسط کار را با 4 زنجیر ادامه می دادیم اما در این قسمت پایین سارافون قسمت جلو با 16 زنجیر شروع و قسمت کناری سارافون را با 16 زنجیر شروع می شود. 16 زنجیر به این دلیل است که قسمت کلوش سارافون ما به وسیله همین 16 زنجیر به وجود می آید. وسط کار را هم با 8 زنجیر ادامه می دهیم.

رج4- 16 زنجیر را به اولین حلقه وصل شود، 8 زنجیر به وسط دومین حلقه، 8 زنجیر به سومین حلقه تا آخر، آخرین 8 زنجیر را به وسط 16 زنجیر وصل می‌کنیم و هر یک رج در میان باید پولک هم وصل شود. بافت را به همین صورت با بلندی دلخواه ادامه می دهیم وقتی بافت یک قسمت جلو به پایان رسید بافت قسمت دیگر را به همین صورت می بافیم.

 

طریقه بافت قسمت پایین تکه پشت :

 رج 1- نخ را از یک گوشه وصل کـرده با 8 عدد زنجیر کـار را شروع می‌کنیم، 8 عدد زنجیر را بـه دومین حـلقه وصل می‌کنیم دوباره 8 عدد زنجیر را به چهارمین حلقه و به همین صورت تا آخر رج.

 رج 2- با 16 زنجیر شروع و به اولین دانه خودش وصل می‌کنیم، 8 زنجیر را به وسط اولین حلقه، 8 زنجیر به دومین حلقه و تا آخر رج.

رج 3- دوباره 16 زنجیر به اول خودش وصل شود، 8 زنجیر به وسط اولین حلقه، 8 زنجیر بـه دومین حلقه و تا آخـر رج بافت را ادامـه می دهیم. بافت یک تکه پشت هم مانند دو تکه جلو بافته می شود فقط باید توجه داشته باشیم که در هر دو طرف آخرین 8 زنجیرها به وسط حلقه 16 زنجیر وصل می شوند.   وقتی کار را به پایان رساندیم یعنی هر 3 تکه بافته شد. باید تکه ها‌را به هم وصل می‌کنیم.

 

طریقه وصل تکه های سارافون :

 هرکدام از تکه ها‌را جداگانه دور تا دور را با یک بافت مربع شروع می‌کنیم یعنی شروع از یک گوشه با 2 زنجیر و یک پایه بلند، 2 زنجیر و یک پایه بلند تا آخر یعنی دور تا دور کار هر سه تکه را به این صورت بافت مربع را ادامه می دهیم. وقتی کار سه تکه به پایان رسید یک تکه از قسمت جلو را با تکه پشت روی هم می‌گذاریم. باید توجه داشته باشیم که هر دو تکه پشت کار روی هم قرار گیرد و از همان شروع نخ را از حلقه آستین وصل دو زنجیر بافته و بر مربع تکه زیر با پایه کوتاه وصل می‌کنیم دوباره 2 زنجیر بافته و به مربع تکه جـلو وصل می‌کنیم بافت را بـه صورت ضربـدری انجام می دهیم یعنی یک بار دو زنجیر را به مـربع جـلو و یک بار دو زنجیر را به مـربع زیر وصل می‌کنیم به همین صورت از حلقه آستین تا پایین کار وصل می‌کنیم سرشانه ها‌را هم به همین صورت. وقتی وصل سرشانه و کناره های سارافون به پایان رساندیم دورگیری یقه پشت گردن و قسمت جلو سارافون و پشت  سارافون را ادامه می دهیم .

 

طریقه دور گیری

طبق دورگیری شال سه گوش که در مجله شماره 6 توضیح داده شده عمل کنید. اول یک تکه جلو و پشت سارافون را روی هم قرار داده، هر دو تکه باید روی کار پشت هم باشد. نخ را به 3 زنجیر قبل 3پایه بلند از یک گوشه وصل کرده، 3 زنجیر بافته و به 3 زنجیر تکه زیر وصل کرده دوباره 3 زنجیر به تکه جلو و 3زنجیر به تکه پشت، به همین صورت تا آخر درزهای کناری سارافون و سرشانه‌ها را وصل می‌کنیم. امیدوارم که خانم های عزیز و مشکل پسند ایرانی این سارافون و شنل را ببافند، بپوشند و لذت ببرند.

شنل ( با بافت قلاب)

 

وسایل مورد نیاز :

1) 4 کلاف 100 گرمی نازک

2) میل شماره 5 یا 4 استیل

 

طریقه بافت :

به اندازه گشادی یقه یا گردن زنجیر می بافیم و در این جا تعداد زنجیرها به سلیقه شخص بستگی دارد. اگر بخواهیم یقه گشاد باشد تعداد زنجیرها را بیشتر می بافیم و اگر بخواهیم یقه بسته تر باشد از تعداد کمتری زنجیر استفاده می‌کنیم.

 وقتی که زنجیرها بافته شد به این صورت بافت را شروع می‌کنیم.

رج 1- 3 دانه زنجیر بافته و در چهارمین دانه زنجیر بافته شده با پایه بلند وصل می‌کنیم، دوباره 2 زنجیر و در سومین دانه زنجیر با پایه بلند وصل می‌کنیم به همین صورت بافت مربع را تا آخر ادامه می دهیم.

رج2- تعداد مربع های بافته شده را می شماریم هرچند تا که شد تقسیم بر 2 می‌کنیم فرضاً اگر تعداد مربع های ما 70 دانه شد 35=2÷70 .

 35 تا از مربع ها‌را طبق بافت را رج 1 می بافیم در سی و پنجمین مربع 2 تا پایه بلند می بافیم و بقیه بافت را به همان صورت یعنی 35 دانه مربع دیگر تا آخر می بافیم.

رج 3- در این جا باید دو سر کار را به هم وصل کنیم باید توجه داشته باشیم که کار ما پیچ نخورد و درست به هم وصل شود چون از این به بعد کار ما به صورت گرد بافته می شود به این صورت بافت را ادامه می دهیم.

 دو زنجیر در اولین مربع 2 پایه بلند، 2 زنجیر در دومین مربع 2 پایه بلند، 2 زنجیر در سومین مربع 2 پایه بلند، به همین صورت بافت را ادامه می دهیم تا به 2 تا پایه بلند رج قبل می رسیم در این جا در وسط تا پایه بلند 2پایه بلند دیگر می بافیم بافت را ادامه می دهیم تا به محل اتصال مربع ها‌می رسیم در محل اتصال هم 2 پایه بلند می بافیم و بقیه بافت را به همان صورت رج قبل دور تـا دور ادامه می دهیم.

*نکته : توجه داشته باشیم که در تمام رج ، 2 تا پایه بلندها در داخل مربـع ها‌بافته می شود به غیر از دو قسمت یـکی در وسط پشت کار و دیگری در قسمت وسط جلوی کار دوتا پایه بلندها باید در وسط پایه بلندهای رج قبل بافته شوند. این دو قسمت ..... ما هستند و باعث می شوند که کار ما به صورت کلوش دربیاید.

رج 4- بافت را به همان صورت رج 3 ادامه می دهیم تا بلندی دلخواه.

  بعد از این که بافت ما به بلندی دلخواه رسید دورگیری کاررا شروع می‌کنیم توجه داشته باشیم ما برای تمام کارهای قلاب احتیاج به یک دورگیری بعد از اتمام کارداریم. دورگیری، کار ما را کاملتر و زیباتر می کند. دورگیری را به این صورت انجام می دهیم نخ را از یک گوشه وصل می‌کنیم و دورتادور کاررا با 2 زنجیر و 3 پایه بلند در داخل اولین مربع آغاز می‌کنیم و 3 پایه بلند را در مربع دومی با پایه بلند وصل می‌کنیم دوباره 2 زنجیر و 3 پایه بلند در دومین مربع و در سومین مربع با پایه کوتاه وصل می‌کنیم به همین صورت تا پایان کار ادامه می دهیم. دورگیری اطراف شنل که به پایان رسید نوبت به یقه می رسد. 

 

طریقه بافت یقه :

نخ را از یک قسمت وصل می‌کنیم و بافت را مانند رج های قبل یعنی 2 زنجیر و 2 پایه دور تا دور یقه ادامه ادامه می دهیم تا به اندازه دلخواه برسد هرچه ما تعداد بیشتری رج ببافیم یقه ما بلندتر و به صورت افتاده می شود و هرچه رج کمتری ببافیم یقه ما کوتاهتر و ایستاده می شود. وقتی اندازه یقه هم به میزان دلخواه رسید دورگیری یقه را هم مانند پایین شنل انجام می دهیم. بعد از پایان بافت و دورگیری کامل نوبت به ریشه می شود در کارهایی که ما درآخر احتیاج به ریشه داریم، ریشه نقش اصلی را در زیبایی کار به ما می دهد پس ریشه ها‌را هرچه بلندتر و پرتر در نظر بگیریم کار ما قشنگ تر و شیک تر خواهد شد. ریشه ها‌در قسمت دورگیری ما ،قبل از بافتن 3 پایه بلندها دو تا زنجیر داشتیم در میان تمام دو تا زنجیرها ما ریشه ها‌را وصل می‌کنیم. به این صورت که یک نخ را به بلندی دلخواه در نظر می گیریم و به عنوان خط راهنما قیچی می‌کنیم. این نخ برای تمام ریشه های ما خط راهنما خواهد بود. به تعداد دو زنجیرهای دور تا دور کار ریشه ها‌را به اندازه دلخواه قیچی می‌کنیم. تعداد بندهای ریشه ها‌را دو لا کرده از پشت دو تا زنجیر با قلاب رد می‌کنیم یک حلقه درست می شود کل نخ های ریشه را گـرفته از میان حلقه رد می‌کنیم و نخ ها‌را می‌کشیم یک گره تشکیل می شود به همین صورت تمام ریشه ها‌را یک به یک در جای خود وصل می‌کنیم بعد از وصل ریشه ها‌کار به پایان می رسد.

 

بانوکده

 

بانوکده

 

بانوکده

 

بانوکده

منبع: کوک

نظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]