بانوکدهبانوکده

دور طرح را بریده و از روی خط چین ها تا بزنید.

بانوکده

لبه اضافی سمت راست را مطابق شکل چسب بزنید و به سمت دیگر بچسبانید. اکنون جعبه کادویی شما حاضر است.

 

این جعبه کادو با طرح و تزئینات:

 بانوکده

 بانوکده