تبلیغات شما
  • نویسنده :
  • تاریخ ارسال : چهارشنبه 21 اسفند 1392
  • دیدگاه ارسال شده

هنگام سفر نوروزی از گلها چگونه نگهداری کنیم؟

بانوکده 

ﮔﻞ ها و ﮔﯿﺎهان در آﭘﺎرﺗﻤﺎن ھﺎ ﺑﺎﻋﺚ زﯾﺒﺎیی و آراﻣﺶ ﺑﺨﺶ ﺗﺮ ﺷﺪن هر چه بیشتر منزل ﻣﯽ ﺷﻮد و در اﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺷهری و ﺷﻠﻮغ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎھﺎن طﺒﯿﻌﯽ و ﮔﻞ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ در خانه ها ﺗﺎ ﺣﺪ زیادی از ﺧﺸﮑﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮫﺮی ﻣﯽ ﮐﺎھﺪ. اﻣﺎ ﻧﮕﮫﺪاری از اﯾﻦ ﮔﯿﺎھﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ دردسر هایی نیز دارد .. بقیه در ادامه مطلب

معمولا در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮایطﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﺪ منزل خود را ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آشنایان خود ﻣﯽ دھﻨﺪ ﮐﻪ روزانه ﺑﻪ ﮔﻞ ھﺎ منزلشان ﺳﺮﮐﺸﯽ کند ، اﻣﺎ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﻧﺲ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻔﺮ بر میگردند ﺑﺎ ﮔﻞ ھﺎﯾﯽ ﭘﮋﻣﺮده روﺑﺮو خواهند شد ، ﮐﻪ ﯾﺎ ﮐﺎﻣﻼ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﯾﺎ زﻣﺎن طﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺮف ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮدﻧﺪ.

اﻣﺎ راه ﺣﻞ ھﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺳﻔﺮھﺎی ﯾﮑﯽ الی دو ھﻔﺘﻪ ای وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﻣﺪت از ﮔﻞ ھﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ھﺎی وﯾﮋه ای رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺮد و از ﺧﺸﮏ ﯾﺎ ﭘﮋﻣﺮده ﺷﺪن آنها ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد .

 

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﮔلها با کنترل 5 ﻓﺎﮐﺘﻮر  ﻧﻮر، رطﻮﺑﺖ ھﻮا، دﻣﺎی ﻣﺤﯿﻂ، رطﻮﺑﺖ ﺧﺎک (آﺑﯿﺎری) و در ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ (ﻧﻮع ﺧﺎک و ﮐﻮد) انجام می شود .

در نتیجه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮدی ﻗﺼﺪ ﺳﻔﺮ طﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪﺗﯽ را دارد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ تمام اﯾﻦ ﻓﺎﮐﺘﻮرھﺎ را در ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮای ﮔﻞ ھﺎی آﭘﺎرﺗﻤﺎﻧﯽ اش حفظ نماید .

 

ﯾﮑﯽ از ﺑهترﯾﻦ راه ھﺎی ﻧﮕﮫﺪاری از ﮔﻞ ھﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی ﺑﺨﻮر ﺳﺮد ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رطﻮﺑﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺳﺎده ﺑﺮای آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎک اﺳﺖ.

دﺳﺘﮕﺎه ھﺎی آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﮐﻪ ﻣﺪل ھﺎی ﺳﺎده و ﭘﯿﭽﯿﺪه ای دارﻧﺪ، ﺑﺮای آﺑﯿﺎری اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎده ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ ای ﮔﻞ را ﺑﺪون ﻣﺸﮑﻞ آﺑﯿﺎری ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻞ را ﺑﺮای ﯾﮏ ھﻔﺘﻪ آﺑﯿﺎری ﮐﺮد.

 

ﻋﻼوه ﺑﺮ این دﺳﺘﮕﺎه ھﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان از روش ھﺎی ﺑﺪون ھﺰﯾﻨﻪ و ﺳﺎده دﯾﮕﺮی نیز اﺳﺘﻔﺎده نمود . به عنوان ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻠﺪان ھﺎ را ﮐﻒ ﺣﻤﺎم ﯾﺎ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﭼﯿﺪ و ﺳﻄﻠﯽ ﺣﺎوی آب را در ﮐﻨﺎر ھﺮ ﮔﻠﺪان و در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ﻗﺮار داده و ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺨﯽ ای ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﻣﺘﺮ ﯾﺎ حتی ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻪ ﻋﺮض ﺣﺪود ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آﻣﺎده ﮐﺮده و ﯾﮏ ﺳﺮ آن را از ﮐﻨﺎر ﮔﻠﺪان ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﻓﺮو ﮐﺮد. ﺳﺮ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﺎرﭼﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﻄﻞ ﭘﺮ از آب ﻗﺮار داد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دﺳﺘﻤﺎل ﭘﺎرﭼﻪ ای ھﻤﻮاره آب را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﺬب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و آب ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎک ﮔﻠﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ روش دﺳﺘﯽ آﺑﯿﺎری ﻗﻄﺮه ای ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. راه ﺳﺎده دﯾﮕﺮ ھﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در داﺧﻞ وان ﺣﻤﺎم ﯾﺎ در ﯾﮏ ﻟﮕﻦ ﺑﺰرگ، ﮐﻤﯽ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻨﺪ آﺟﺮ در ﮐﻒ آن و در داﺧﻞ آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺳﭙﺲ ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺑﺮ روی آﺟﺮھﺎ (ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در آب) ﻗﺮار ﮔﯿﺮد. در اﯾﻦ روش ﺑﺎﯾﺪ در ﮐﻒ ھﺮ ﯾﮏ از ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ ﺳﻮراخ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 

یک روش دﯾﮕر ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در منزل از آن استفاده نمود اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻪ ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺘﻮی ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ در ﮐﻒ وان ﯾﺎ ﻟﮕﻦ ﺑﺰرگ ﻗﺮار داده و داﺧﻞ وان ﯾﺎ ﻟﮕﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع دو اﻟﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ آب رﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮد و ﮔﻠﺪان ھﺎ ﺑﺮ روی ﺣﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﭘﺘﻮی ﻣﺮطﻮب ﻗﺮار داد .

 

نگه داری ﮔﻞ ھﺎ و آﺑﯿﺎری آنها ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻞ دارد. ﮔﻞ ھﺎیی که ﮔﻮﺷﺘﯽ هستند به عنوان مثال ﮐﺎﮐﺘﻮس ﺑﻪ آب ﮐﻤﺘﺮی ﻧﯿﺎز دارد و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺨﺖ ﺟﺎﻧﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﮔﻞ ھﺎی ﺑﮫﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﻟﻪ و ﺳﻨﺒﻞ ﺑﻪ آب روزاﻧﻪ ﻧﯿﺎز داشته و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آنها را دو ھﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد رھﺎ کرده و اﻧﺘﻈﺎر سالم باقی ماندن آنها را داﺷﺖ .

منبع : آکاایران

نظرات ارسال شده

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]