تبلیغات شما

آموزش خیاطی و دوخت شلوار زنانه با الگو

بانوکده

آموزش دوخت شلوار به همراه الگو را در ادامه مطلب مشاهده کنید

اندازه‌های شلوار

1-دور کمر 66 سانتی‌متر

2- دور باسن 93 سانتی‌متر

3- بلندی بالاتنه شلوار (قد فاق) 28 سانتی‌متر

4- قد شلوار از کمر تا زمین 104 سانتی‌متر

5- گشادی دمپای شلوار (دور دمپا) 40 سانتی‌متر

6- دور زانو 48 سانتی‌متر

7- دور ران 55 سانتی‌متر

7- قد زانو (از زمین تا زانو را اندازه‌گیری کنید) 48 سانتی‌متر

قسمت جلوی شلوار

نقطه 1 را در قسمت چپ کاغذ الگو مشخص کنید و آن را به پایین عمود کنید.

اندازه 1 تا 2 مساوی قد فاق (28 سانتی‌متر).

اندازه 1 تا 3 مساوی قد شلوار (104 سانتی‌متر).

اندازه 3 تا 4 مساوی قد زانو 48 سانتی‌متر.

اندازه 3 تا 5 مساوی 2 تا 4 سانتی‌متر.

نقاط 2و 4و 5 را به سمت راست گونیا کنید.

اندازه 2 تا 6 مساوی (یک بیستم) دور باسن به اضافه 3 سانتی‌متر ( 6/7 سانتی‌متر= 3 سانتی‌متر + 6/4= 20 ÷ 93)

نقطه 6 را به سمت راست گونیا کنید.

از نقطه 1 تا 7 مساوی 1 سانتی‌متر.

نقطه 7 را گونیا کنید تا نقطه a7 مشخص شود.

توجه: پهنای باسن در جلو مساوی (یک چهارم) دور باسن منهای 1 سانتی‌متر است.

←قرمز

اندازه 6 تا 8 مساوی (یک چهارم) دور باسن منهای 1 سانتی‌متر ( 2/24 سانتی‌متر= 1+2/23= 4÷93).

اندازه 8 تا 9 مساوی (یک بیستم) دور باسن به اضافه 1 تا 2 سانتی‌متر ( 6/6= 2+6/4= 20÷93).

از نقطه 6 تا 10 به اندازه (یک دوم) فاصله 6 تا 8.

نقطه 10 را به بالا و پایین الگو عمود کنید. تا نقاط 11و 12و 20 مشخص شوند.

خط 20 تا 11 خط اتوی شلوار است.

نقطه 8 را به بالا و پایین عمود کنید تا نقاط A‌ و 13 مشخص شود.

فاصلۀ 20 تا a20 مساوی 1 سانتی‌متر است.

فاصلۀ 13 تا a13 مساوی 1 سانتی‌متر است.

فاصلۀ 8 تا a8 مساوی 5/0 سانتی‌متر است.

نقطه a13 را به نقطه a8 متصل نمایید.

روی خط زانو فاصلۀ 12 تا 14و 12 تا 15 مساوی (یک چهارم) دور زانو منهای 1 سانتی‌متر است.

11 سانتی‌متر= 15 تا 12 و 14 تا 12 → (11 سانتی‌متر= 1-12= 4÷48)

روی دمپای شلوار فاصله 11 تا 17 و 11 تا 16 مساوی (یک چهارم) دمپای شلوار منهای 1 سانتی‌متر است.

9 سانتی‌متر= 16 تا 11 و 17 تا 11 → (9 سانتی‌متر= 1-10= 4÷40).

نقطه 16 را 5 سانتی‌متر گونیا کنید و ادامه خط را به نقطه 14 و سپس به 6 متصل نمایید.

نقطه 17 را 5 سانتی‌متر گونیا کنید و ادامه خط را به نقطه 15 و سپس به نقطه 9 متصل نمایید.

خط 18 تا 15 را نصف کرده، 5/0 سانتی‌متر به سمت داخل الگو رفته، هلال 15 تا 18 را رسم نمایید.

خط 2 تا 14 را به سمت داخل الگو کمی انحنا دهید.

خط 2-A‌ را ادامه دهید تا نقطه 18 مشخص شود.

نقطه a8 را به نقطه 18 با خطی نقطه چین متصل نمایید. فاصلۀ a8 تا 18 را نصف کرده و 1 سانتی‌متر به داخل الگو اندازه گرفته، هلال a8 به 18 را رسم نمایید.

در قسمت کمر از نقطه a13 تا نقطه 19 مساوی (یک چهارم) دور کمر+ 2 تا 3 سانتی‌متر (مقدار پنس) است.

5/18 سانتی‌متر= 2+5/16= 4÷66= 19 تا a13.

نقطه 19 را با خطی منحنی به نقطه 6 متصل نمایید.

خط کمر هلال a13- a20- 19 می‌باشد.

برای رسم پنس کمر، نقطه 19 تا a20 را به دو قسمت تقسیم نموده، نقطه 21 را مشخص کنید.

از نقطه 21 به اندازه 8 تا 10 سانتی‌متر برای طول پنس مشخص کنید. این خط را عمود بر خط منحنی رسم کنید.

عرض پنس جلو 2 تا 3 سانتی‌متر است.

بانوکده

قسمت پشت شلوار

قسمت پشت شلوار را بر روی الگوی جلو رسم کنید. سپس قسمت پشت را کپی کنید تا الگوی جلو و پشت مجزا شوند.

توجه: پهنای باسن در پشت مساوی (یک چهارم) دور باسن به اضافه 1 سانتی‌متر است.

← قرمز


فاصلۀ 2 تا 20 مساوی 4 تا 5 سانتی‌متر.

برای خط اتوی پشت

فاصلۀ 10 تا 21 مساوی 1 تا 2 سانتی‌متر.

نقطۀ 21 را به نقطه 12 در الگوی جلوی شلوار که آن را در پشت 32 می‌نامید، متصل نمایید.

فاصلۀ 21 تا 22 مساوی (یک چهارم) پهنای باسن در پشت ← (6 سانتی‌متر= 4÷2/24).

نقطه 20 را به نقطه 22 متصل نمایید.

نقطه 22 را (روی خط 20-22) به سمت بالای الگو گونیا کنید.

نقطۀ 6 تا نقطه 20 را اندازه بگیرید. خطی موازی با خط 20 تا 22 رسم نمایید.

اندازه نقطه 22 تا 23 مساوی اندازه نقطه 20 تا 6 می‌باشد. خط 22 تا 6 را ادامه دهید.

از نقطه 23 به اندازه پهنای باسن در پشت که مساوی (یک چهارم) دور باسن+ 1 سانتی‌متر اندازه بگیرید تا نقطه 24 روی ادامه خط 6 تا 22 مشخص شود.

(نقطه 24 تا 23 → 2/24 سانتی‌متر= 1+2/23= 4÷93).

از نقطه 15 تا 27 مساوی 2 سانتی‌متر است.

در قسمت دمپای شلوار

نقطه 16 تا 28 و 17 تا 29 مساوی 2 سانتی‌متر است.

نقاط 25 را به 27 و 29 و 26 را به 28 متصل نمایید.

فاصله نقاط 15 تا 18 را اندازه بگیرید. سپس از 27 تا 30 را مساوی با آن علامت بزنید (ممکن است نقطه 30 پایین‌تر از خط قرار گیرد).

منحنی 15 تا 18 مساوی منحنی 27 تا 30 است.

نقطه 22 را با خط منحنی به نقطه 30 متصل نمایید.

با متر ایستاده منحنی 14 تا 19 را اندازه گرفته و روی خط 26 تا 24 اندازه بگیرید تا نقطه 31 مشخص شود.

فاصله 33 تا 34 مساوی 1 سانتی‌متر است. نقطه 34 را با هلالی ملایم به نقطه 23 متصل نمایید.

فاصله 34 تا 35 مساوی (یک چهارم) دور کمر به اضافه 3 تا 4 سانتی‌متر (مقدار پنس) می‌باشد. خط را با هلالی ملایم رسم کنید). ← (5/19= 3+5/16= 4÷66)

نقطه 35 را با خطی منحنی به نقطه 24 متصل کنید.

برای رسم پنس پشت شلوار فاصلۀ نقاط 35 تا 34 را نصف کرده، نقطه 36 را مشخص کنید.

نقطه 36 را روی خط کمر پشت گونیا کنید و طول پنس پشت را 14 تا 16 سانتی‌متر مشخص کنید.

عرض پنس پشت 3 تا 4 سانتی‌متر است که مقدار آن را نصف کرده و از دو طرف نقطه 36 علامت بزنید. سپس پنس را رسم کنید.

(توجه: پهنای نوار کمری که جداگانه به شلوار دوخته می‌شود را در نظر بگیرید. برای مثال پهنای نوار کمر 3 تا 4 سانتی‌متر است که مقدار آن را از بالای الگوی شلوار در قسمت جلو و پشت پایین آمده و کم کنید. سپس کیسه جیب را طراحی کنید).

 بانوکده

 

منبع: کوک

نظرات ارسال شده

 • سلام
  ممنونم اما محاسبات بعضی جاها اشتباه و گیج کننده بود مثل :
  اندازه 6 تا 8 مساوی (یک چهارم) دور باسن منهای 1 سانتی‌متر ( 2/24 سانتی‌متر= 1+2/23= 4÷93).

 • سلام لطفا 25 و 25 را توضیح بدید چجوری بدست میاد

 • سلام خیلی خوب و عالی بود ممنوم فقط لطفا شیوه دوخت رو هم بگذارید

 • سلام متشکرم از آموزشتون لطفا توضیح شماره 25 را رو برام ایمیل کنین. بازم ممنون

 • با سلام لطفا کمک کنید من تازه کارم.

 • شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکعالی بود

 • سلام توضیحات کامل بود ولی باتصویر مرحله به مرحله بهتر میشد یاد گرفت

 • عزیزم سلام میخواستم بدونم این اندازه الگوی چه سایزی بود؟
  ومیشه نحوه اندازه گیری شلوار رو هم بگذارید ممنون میشم.

 • سلام عکس خیلی کوچک است من هم تازه دارم یاد میگیرم، اصلا متوجه مطالب نشدم، لطفا کمکم کنید. متشکرم.شکلک

 • شکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلکشکلک

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]